Yönetim Danışmanlığı

Türkiye’de kamu kurumlarını bir kenara bırakırsak, şirketlerin yüzde 99’unu aile şirketleri oluşturuyor. Aile şirketlerinin en büyük sorunu kurumsallaşamamalarıdır. Kurumsallaşamayan şirketler yok olup gitmektedir.

Yönetim Danışmanlığı, şirketin uzun vadeli stratejik planlarının çıkarılmasından kurum değerlerinin tüm çalışanlar tarafından müşterilere hissettirilmesine kadar uzanan kapsamlı bir süreçtir. Aile şirketlerinin devamlılığının sağlanması ve nesiller boyu yüksek performans ile varlıklarının sürdürülebilmesi için şirket ve aile arasındaki dengeleri kuracak olan bir aile içi ilişkiler sisteminin kurulması çok büyük önem taşır.

Aile şirketlerinin kurumsallaşma süreci şirketin kurumsallaşması ve aile ilişkilerinin kurumsallaşması olmak üzere iki farklı boyutta ele alınmalıdır. Believe Academy, Profesyonel Uzman Danışman Kadrosuyla şirketlerin Kurumsallaşmasını sağlıyor.

 

Kurumsallaşma Danışmanlığı

Kurumsallaşma; bir kuruluşun, faaliyetlerini belirli kişilerin (yönetici ve çalışanların) varlığına bağlı olmadan sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağlayan bir yönetim ve organizasyon yapısının oluşturulmasıdır.

Kurumsallaşmanın Faydaları:

1-Kuruluş daha düzenli ve sistemli çalışır.

2-Rekabet gücünü artırır.

3-Kontrolü sağlamak kolaylaşır.

4-Hata yapma oranı düşer.

5-Kuruluşun hedeflerine ulaşması kolaylaşır.

6-Yetki ve sorumluluklar açıktır.

7-Kararlar daha kolay alınır.

8-Farklı bakış açıları ortaya çıkar.

9-Bütçe ve iş planları daha açıktır.

10-İşveren ve yöneticiler kendi işleri için zaman bulur ve kurumsal verimlilik artar.

Yönetim Danışmanlığı Kapsamında İşletmenin Durumuna göre Aşağıdaki Konular Ele Alınacaktır:

1) Yönetim kurulu Organizasyon yapısını oluşturmak
2) Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu’na sunmak,
3) Yönetim kurulu raporlama sistemini oluşturmak
4) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,
5) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirket’in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek,
6) Şirket performansını artırıcı yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesi, Şirket’in oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve süreçlerin gözden geçirilerek
değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak
7) Kurumsal beş yıllık stratejik hedeflerin belirlenmesi sağlamak
8) İcra Kurulunu oluşturmak ve hedef odaklı bir yapıya kavuşturmak. Buna uygun olarak görev ve sorumlulukları belirlemek
9) Tüm personelin görev ve yetki dağılımlarını yeniden belirlemek. “Kurumsal Yetki Matrisini” oluşturmak
10) Kurum iç denetim birimini oluşturmak, düzenli aralıklarla denetimini yaparak yönetim kuruluna rapor sunmak
11) Kurumsal toplantı formatı oluşturmak, yönetmek ve takip etmek

İşletmenin ihtiyacına göre gerekli kurumsal analizler yapılır, değerlendirme yönetim birimleriyle tartışılır. Acil-öncelikli gibi önem sırasına göre iş planı oluşturulur ve aksiyona geçilir.

Daha fazla bilgi ve uzman görüşleri için